en

Hívjon minket: +36 30 251-2531

  • 1065 Budapest
    Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet

  • H - P 10.00 - 17.00
    Szombat: Zárva

  • +36 30 251-2531
    Hívjon minket!

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Az ahc international személyzeti tanácsadó Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53., cégjegyzékszám: 01-09-265342, a továbbiakban: Társaság) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak a védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguknak a tiszteletben tartását. A Társaság a rá bízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság tájékoztassa a vele kapcsolatba kerülő jelölteket és üzleti partnereit általános adatvédelmi irányelveiről és speciális adatvédelmi szabályairól az alábbi adatkezelések tekintetében:
- Jelölti Adatok kezelése
- Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése
- Cookie-k használata a Társaság honlapján

A jelen tájékoztató a fenti adatkezelésekkel érintett személyes adatokra, a személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyekre, mint érintettekre vonatkozik.


1. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

1.1. Személyes adatai kezelésére jogosult szervezet:
Név: ahc international személyzeti tanácsadó Kft.
Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
E-mail:
Képviseli: Dorozsmai Réka

1.2. A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Társaság jogosult.

1.3. Az érintett jogai

- Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult a Társaság jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén a Társaság által kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és adataihoz hozzáférni.

- Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok.

- Kiegészítéshez való jog
Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

- Korlátozáshoz való jog
Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kezelését korlátozni.

- Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben a Társaság adatkezelése a jelentkező erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni.

- Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy a Társaság ezen adatokat másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa.

- Törléshez való jog
Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:
- úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése a megfelelő jelentkező kiválasztása vagy a munkaszerződés megkötése céljából már nem szükséges;
- úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a Társaság jogellenesen kezeli;
- a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
- a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.

1.4. Jogorvoslat

- Amennyiben az érintett úgy véli, hogy adatait a Társaság jogellenesen kezeli, jogosult a Társaságnál - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail:
Honlap: http://www.naih.hu

- Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Társaság az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.


2. JELÖLTI ADATOK KEZELÉSE

2.1. A kezelt adatok köre

A Társaság kizárólag a jelentkezők önéletrajzában feltüntetésre került személyes adatokat (pl. név, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettségre vonatkozó adatok egyéb szaktudásra vonatkozó információ), a jelentkező által a TalentQ rendszerében kitöltött értékelés eredményét, továbbá a regisztráció kapcsán a jelentkező által megadott felhasználónevet és e-mail címet kezeli. A regisztráció a WEB-SET-en keresztül történik, ami egy internetes tartalom-menedzsment rendszer, olyan online felület, ahol a munkaerő-közvetítési szolgáltatást igénybe vevő jelentkezők önéletrajza és személyes adatai tárolásra kerülnek.

2.2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatok kezelésére az érintett kifejezett hozzájárulása alapján, a megfelelő jelentkező kiválasztása céljából kerül sor.

A WEB-SET-re történő regisztrációval egy időben a jelölt értelemszerűen hozzájárul adatainak munkáltatók számára történő továbbításához, így az adatkezelés további célja a jelentkező rendelkezésre bocsátott adatainak munkáltatók rendelkezésére bocsátása.

2.3. Az adatkezelés időtartama

A Társaság az érintett személyes adatait elsősorban a megfelelő jelölt kiválasztásáig szükséges ideig, de legkésőbb az adott pozícióra vonatkozó munkaszerződés megkötésétől számított 6 hónapig kezeli. A Társaság az érintett személyes adatait, az érintett kifejezett kérése és hozzájárulása alapján abban az esetben is jogosult kezelni, ha munkaszerződés megkötésére nem kerül sor. Ebben az esetben a Társaság az érintett személyes adatait, az érintett kifejezett kérésére, azok átadásától számított 5 évig kezeli.

2.4. Az adatkezelésre vonatkozó egyéb információ

Személyes adatait Társaságunk elkülönített tárhelyen (WEB-SET tárhelyszolgáltatás) tárolja, azt a jelölt a későbbiekben a tárhelyről letöltheti, felhasználhatja, módosíthatja.

A személyes adataihoz a WEB-SET rendszerbe történő regisztrációt követően a BIT-Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51. Logiszt. ép. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-09-076831) mint adatfeldolgozó hozzáféréssel rendelkezik.

A jelölt által feltöltött adatok, önéletrajz, TalentQ Dimensions Report és egyéb dokumentumok kezelését a Társaságon kívül azok a cégek is végzik, akiknek a Társaság a jelentkező előzetes hozzájárulása alapján a Társaság továbbítja a fenti dokumentációt. A munkáltató partner adatkezelésének menetéről, a partner által alkalmazott eszközökről, adatfeldolgozókról és általában a partner által végzett adatkezelés körülményeiért a partnerek mint különálló adatkezelők felelősek, adatkezelésük részleteiről ők tudnak tájékoztatást nyújtani.

A jelentkező által kitöltött TalentQ Dimensions Report egy online kitölthető személyiségkérdőív, amelynek eredményét a Társaság felhasználja a jelölt kiértékeléséhez és amelyet a jelölt rendelkezésére bocsát. A TalentQ csak egy a Társaság számára adott értékelési szempontok közül, a profilalkotás jelentős részben a Társaság munkavállalóival folytatott beszélgetés alapján, szakmai szempontok szerint, azaz nem automatizált módon történik.


3. SZERZŐDÉSES KAPCSOLATTARTÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

3.1. A kezelt adatok köre

A Társaság a megbízásai teljesítése kapcsán ügyfelei által megjelölt kapcsolattartók, címét, e-mail címét, telefonszámát és a Felek képviseletére jogosultak nevét, aláírását kezeli.

3.2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelésre kizárólag a munkaerő-közvetítésre vonatkozó szerződéskötés és a megállapodás teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a megállapodás teljesítése vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

A kapcsolattartói adatok egymás részére való megadásának megfelelő jogalapját a kapcsolattartóként megjelölő fél és kapcsolattartója közötti jogviszonyban az adott fél köteles biztosítani. A Társaság ezért vélelmezi, hogy a részére átadott személyes adatok átadására szerződéses partnerei megfelelő jogalappal rendelkeznek.

A kapcsolattartó és a képviseleti adatok kezeléséhez a Társaságnak jogos gazdasági érdeke fűződik, ami abban nyilvánul meg, hogy a munkaerő-közvetítési szerződés szerződésszerű teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek egymással a kapcsolatot tartani tudják.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A Társaság a kapcsolattartói adatokat a szerződés megszűnéséig, illetve, amennyiben szükséges, a szerződésből fakadó igények érvényesíthetősége érdekében, a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeli.


4. COOKIE-K KEZELÉSE

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében, így a Társaság nem kezel a sütik kapcsán személyes adatot. Az aktuálisan használt sütikről a Társaság minden esetben tájékoztatja a felhasználókat.

4.1. A használt sütik

A süti megnevezése: WSID
- Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása
- Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása
- A kezelt adatok köre: azonosítószám
- Az adatkezelés időtartama: 150 perc

A süti megnevezése: cookieconsent_dismissed
- Az adatkezelés célja: a süti-használat jóváhagyásának rögzítése
- Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása
- A kezelt adatok köre: dátum, időpont
- Az adatkezelés időtartama: 365 nap

A pontos érvényességi idővel rendelkező sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.